MITSUBISHI ELECTRIC - Prasa

Header Image Bottom Left Bottom Right


Prasa

2012

Mitsubishi Electric to Launch 600V High-voltage Integrated Circuit for Automotive Applications

06 March 2012

Tokyo, March 6, 2012 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) announced today it has developed a new 600V high-voltage integrated circuit (HVIC), the M81729FP, for use in voltage converters of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs). Global sales…

Read more

Mitsubishi Electric Announces New Ultra-High-Speed Elevator Technologies

03 February 2012

Tokyo, February 3, 2011 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) announced today its new suite of technologies that enable ultra-high-speed elevators to travel faster than 1,000 meters per minute, or 60 kph, with enhanced efficiency, comfort and safety. The technologies…

Read more

2009

MITSUBISHI ELECTRIC OTWORZY?O ODDZIA? W POLSCE

02 December 2009

 

MITSUBISHI ELECTRIC OTWORZY?O ODDZIA? W POLSCE

Kraków, 2.12.2009 – Mitsubishi Electric og?osi?o utworzenie polskiego oddzia?u Mitsubishi Electric Europe B.V z dniem 01.12.2009 w Krakowie, wraz z biurami dystrybucyjnymi w Warszawie (Pruszków) oraz Wroc?awiu, maj?c na celu wzmocnienie aktywno?ci biznesowej w Polsce oraz w regionie Europy Wschodniej. 

Oddzia? zosta? utworzony poprzez  nabycie przez Mitsubishi Electric Europe B.V. 100%  udzia?ów firm dystrybucyjnych  MPL Technology Sp. z o.o. oraz  MPL Tech Group Sp. z o.o. w maju 2009 roku i pó?niejsze przygotowania do przeobra?enia jednostek w pe?noprawny oddzia? w Polsce.

Seiki Sakume, President Mitsubishi Electric Europe B.V.: „Podczas trwaj?cej niepewno?ci w ?wiatowej ekonomii, postrzegamy Polsk? jako rynek o wielkim potencjale dla naszych dzia?alno?ci, takich jak automatyka przemys?ow?, klimatyzacja, systemy wizualizacji czy pó?przewodniki.  Poprzez po??czenie wysoce wykwalifikowanej kadry i utalentowanych in?ynierów z naszymi mo?liwo?ciami technologicznymi, mamy nadzieje ?e przyczynimy si? do sukcesu Polski oraz rozszerzymy nasz? dzia?alno?? w regionie”.

Przez pewien czas nowy polski oddzia? Mitsubishi Electric b?dzie koncentrowa? si? wy??cznie na dzia?alno?ci w bran?y automatyki przemys?owej, na bazie solidnych fundamentów utworzonych przez przej?te firmy dystrybucyjne. W tym samym okresie w oddziale zostanie utworzone Centrum Automatyki Przemys?owej (FA Center), którego g?ównym zadaniem b?dzie wsparcie techniczne dla lokalnego rynku, pozosta?ych o?rodków FA Center Satellite oraz oddzia?ów w s?siaduj?cych krajach. Dodatkowo poprzez sukcesywne wprowadzanie w?asnych ?wiatowych technologii, wspomagaj?cych ograniczenie emisji dwutlenku w?gla, wspieraj?cych oszcz?dno?? energii oraz rozwój infrastruktury,  Mitsubishi Electric ma na celu rozwin?? sprzeda? na wa?nych rynkach w Europie. Nowy oddzia? rozszerzy swoj? dzia?alno?? tak?e na terenie Czech, S?owacji oraz W?gier, aby wzmocni? pozycje Mitsubishi Electric na centralnym i wschodnim rynku europejskim.

 

-Koniec-

 

Informacje na temat nowego oddzia?u:

 

Nazwa: Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddzia? w Polsce

Lokalizacja: 32-083 Balice, ul. Krakowska 50, Polska

Prezes Firmy  : Seiji Oguro

Data Utworzenia: 01-12-2009

Obecna Dzia?alno??: Automatyka przemys?owa oraz serwis posprzeda?owy 

Regiony Aktywno?ci: Polska, Czechy, S?owacja, W?gry

 

Na temat Mitsubishi Electric

 

Mitsubishi Electric jest mi?dzynarodow? korporacj? z 85-letnim do?wiadczeniem wytwarzaj?ca niezawodne, wysokiej jako?ci produkty przeznaczone dla firm i konsumentów z ca?ego ?wiata. Mitsubishi Electric (TSE6503) jest rozpoznawanym na ca?ym ?wiecie liderem w produkcji, marketingu i sprzeda?y sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, automatyki przemys?owej, techniki satelitarnej i kosmicznej, pó?przewodników, produkcji i rozdzia?u energii, techniki komunikacyjnej i informacyjnej, oraz techniki budowlanej. W ostatnim rocznym bilansie finansowym (na dzie? 31.03.2009) firma odnotowa?a ??czna sprzeda? na kwot? 3665,1 miliardów jenów (37,4 miliardów $). Aby uzyska? wi?cej informacji prosimy odwiedzi? http://global.mitsubishielectric.com 

 

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. jest pe?noprawn? spó?k? zale?n? Mitsubishi Electric Corporation – Japan, odpowiedzialn? przez ostatnie 30 lat za sprzeda?, serwis i wsparcie techniczne produktów automatyki przemys?owej na  rynku Europejskim.

 

Wi?cej informacji na stronach www:

http://global.mitsubishielectric.com

http://www.mitsubishi-automation.pl 

http://www.mitsubishielectric.eu 

 

Kontakt dla prasy:

 

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Oddzia? w Polsce

Sendecki ?ukasz

ul. Krakowska 50

32-083 Balice, Polska

www.mitsubishi-automation.pl

Tel: +48 12 630 47 48

Fax: +48 12 630 47 01

lsendecki@mpl.pl

 

 

* Tekst informacji prasowej zosta? przet?umaczony z angielskiej wersji, która to stanowi pe?noprawne ?ród?o informacji.

Read less

Mitsubishi Electric 3MW Solar Panels to Power Italy’s Coop Logistic Centre

19 November 2009

London, November 19, 2009 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) announced today the completion of a 2,906-kilowatt (kW) photovoltaic (PV) installation for Coop’s new CNNA-Prato logistic centre in Prato, Italy. Of the 15,710 lead-free solder PV modules used for the…

Read more

2008

Mitsubishi Electric Expands European R&D Organisation

25 September 2008

UK R&D Release Click here to view press release France R&D Release Click…

Read more

 
Quick Search

For more information, select your "Country" and your "Product of interest"

Your Country

Product of Interest